2001: een ICTU Odyssee

HerkoDuring the meanwhile Leave a Comment

Dit bericht is oorspronkelijk geplaatst op de website van ICTU in het kader van het 10-jarig lustrum.

De afgelopen tien jaar is de basisinfrastructuur voor de moderne overheid neergezet. Een moderne overheid die niet naar de bekende weg vraagt, zorgvuldig en doeltreffend met informatie omgaat en op een moderne manier met burgers en bedrijven communiceert. ICTUheeft, mede dankzij de unieke mix van de kennis, ervaring en betrokkenheid van ambtenaren en markt, een belangrijke bijdrage aan dit succes geleverd. Net als de omzwervingen van Odysseus zal voor ICTU blijken dat de reis die het de afgelopen tien jaar heeft afgelegd, belangrijker is dan de bestemming. ICTU heeft nu een uiterst relevant netwerk in de overheid en de markt. Dat netwerk is hard nodig voor de uitdagingen van de (nabije) toekomst.

De dot-com bubble barst, nog niet de helft van de huishoudens heeft thuis toegang tot internet, de eerste PDA’s met GSM worden gesignaleerd, we hebben inbelverbindingen, WAP en iMode en ADSL begint op te komen. In programma’s als Internet en Openbaar Bestuur en Infodromewordt onderzocht welke gevolgen de informatiesamenleving heeft op de democratie en de overheid. Het Rijk besteedt een deel van de aardgasbaten aan het Nationaal Actieplan Elektronische Overheid (NAP-ELO). Onderdeel daarvan zijn het programma Overheidsloket 2000 (OL2000) met geïntegreerde loketten voor Bedrijven, Bouwen en Wonen en Zorg en Welzijn en het programma Stroomlijning Basisgegevens (SBG1), waarin de fundamenten voor het delen en hergebruiken van basisgegevens gelegd worden.

Na het NAP-ELO kwamen het Programma Andere Overheid (PAO), de Verklaring Betere Dienstverlening, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) en nu dan de Compacte Rijksdienst en het iNUP. Nu, tien jaar later, is er een volgende economische crisis, is internet vrijwel altijd en overal bereikbaar en kunnen we meer met onze smartphones dan we in 2001 hadden durven dromen.

De ontwikkelingen zijn hard gegaan, maar de basis van tien jaar geleden staat nog recht overeind. Zo is de 1-loket gedachte nog springlevend: met gemeenten als meest nabije overheid als primaire dienstverlener groeit zij uit tot de 1-overheidgedachte, en is verankerd in de overheidsbrede visie op dienstverlening. Met OL2000 is de basis gelegd voor moderne voorzieningen als Antwoord voor BedrijvenOverheid.nl en MijnOverheid.nl, hetOmgevingsloket Online en Regelhulp. Overheden maken verplicht gebruik van authentieke basisgegevens in hun publiekrechtelijke processen. Het Stelsel van Basisregistraties bestaat inmiddels uit twaalf registraties en voorzieningen die deze in staat stellen met en via elkaar te communiceren.

Als met een echte Odyssee liggen er nog veel uitdagingen en obstakels voor ICTU. De moderne overheid is er nog niet. De omgeving wordt steeds complexer – informatie stroomt tussen organisaties, in ketens en over landsgrenzen. Daarom zoekt ICTU haar kracht in de verbinding. Met strategische partners in Logius en KING, en een grote betrokkenheid van de markt, legt ICTU de verbinding tussen beleidsdoelen, taakstellingen, politiek-bestuurlijke ambities, referentiearchitecturen, standaarden, ontwikkelmethoden, leveranciers, consultants, marktconsultaties, pilot- en koploperorganisaties, beheerpartijen, implementatiepartners, koepelorganisaties, belangenbehartigers, en medeoverheden. Juist die smeltkroes van ideeën, kennis en ervaring en passies maakt ICTU zo’n dynamische en aantrekkelijke plek om te werken. En dat al tien jaar lang.

Herko Coomans is adviseur elektronische overheid, en werkt nu als stakeholdermanager bij het iNUP-programma en is accountmanager bij het project BAG – Deze bijdrage is geschreven in het kader van het tienjarig bestaan van ICTU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *